novosti/vruchenie-buka-svetlane
Вручение ноутбука Светлане Козиной

Вручение ноутбука Светлане Козиной

Вот так мы вручили ноутбук Светлане Козиной.