novosti/vruchenie-buka-svetlane
Вручение ноутбука Светлане Козиной
Вручение ноутбука Светлане Козиной

Вот так мы вручили ноутбук Светлане Козиной.